Reglement repetitieruimte Utopian Wave Studio’s

Opgesteld op 10-07-2020 te Arnhem


1.

De repetitieruimte bevindt zich in een bedrijfsverzamelgebouw. Dit betekent dat ook de gedragsregels van dit bedrijfsverzamelgebouw van toepassing zijn op de repetitieruimte van Utopian Wave Studio’s.  


2.

De ruimte is enkel bestemd voor actieve muziekbeoefening en andere culturele expressievormen op regelmatige basis in groepsverband of individueel.


3,

Iedere groep is verplicht een groepslid aan te wijzen als contactpersoon. Deze persoon, ouder dan 18, wordt als zodanig aangemerkt in het contract en draagt namens de groep zorg voor het betalen van de huur. Indien de groep enkel bestaat uit personen jonger dan 18 jaar, dan dient de groep een volwassene (ouder, voogd) aan te duiden als contactpersoon. Deze ondertekent ook het contract. Elk groepslid blijft echter onverminderd individueel verantwoordelijk voor de gang van zaken met betrekking tot de betaling van de huur en is persoonlijk (bij minderjarigheid: de ouder/voogd) aansprakelijk in geval van schade toegebracht aan de ruimte/pand/apparatuur. Deze persoon is, indien dit van toepassing is, eveneens verantwoordelijk voor het geluidsniveau binnen en buiten de ruimte/pand. Hiertoe moet men steeds alle deuren en tussendeuren gesloten houden en de geluidsproductie op een aanvaardbaar niveau houden.


4,

De huurder is aansprakelijk voor aangebrachte schade aan de ruimten en apparatuur, zowel door hemzelf aangebracht of door andere leden van de groep en of door huurder uitgenodigde gasten. Indien de huurder bij het betreden van de ruimte schade/vernielingen en/of verdwijningen in het lokaal vaststelt, dient hij/zij onmiddellijk de verhuurder hiervan op de hoogte te brengen door middel van foto’s die verstuurd worden via whatsapp.

Moedwillige beschadiging/beschadiging veroorzaakt door ondeskundig gebruik van apparatuur/schade door niet opvolgen van instructies van verhuurder door de huurder wordt op de huurder verhaald.

Schade door slijtage is voor de rekening van verhuurder. 


5.

Enkel de personen vermeld op het contract (maximum 8 personen) hebben toegang tot de repetitieruimte. Afwijkingen hierop moeten altijd bij verhuurder gemeld worden! De huurder mag in geen enkel geval onderverhuren of het lokaal laten gebruiken door derden. 


6.

De huurder die eigen materiaal gebruikt/achterlaat in de repetitieruimte van verhuurder en/of de algemene ruimte van de federatie doet dit op zijn eigen verantwoordelijkheid. Bij diefstal/beschadiging van persoonlijke apparatuur kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden, maar wordt er wel onmiddellijk een onderzoek gedaan en een proces-verbaal van diefstal opgesteld door de hiervoor bevoegde instanties. Bij diefstal van apparatuur of overige spullen van verhuurder wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld.

Verhuurder is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade aan/diefstal van eigen apparatuur van huurders. 

Indien men gebruik wenst te maken van de mogelijkheid eigen apparatuur te laten staan zal er een inventarislijlijst worden toegevoegd aan het huurcontract waarvoor beide partijen zullen tekenen. Huurder zal hiervan een digitale kopie krijgen. 


Eigen apparatuur gebruiken/laten staan mag dus maar wel op eigen verantwoordelijkheid.


7.
De gebruiker laat het lokaal in een propere staat achter na gebruik. 

Het is toegestaan om eigen consumpties mee te brengen en te nuttigen. Koffie en thee zijn gratis zelf te bereiden middels de daarvoor aangeboden apparatuur. Het is niet toegestaan consumpties te plaatsen op/nabij de versterkers/monitors. In plaats daarvan dienen drinkwaren en etenswaren op de daarvoor bestemde plaats geplaatst te worden, namelijk de daarvoor bestemde tafels. 


8.

Het is niet toegestaan om in de oefenruimtes te roken. Dit geld ook voor blowen.


9.
Bedrijven in het pand/nabije omgeving mogen absoluut geen overlast ondervinden. Bij het aankomen en verlaten van de oefenruimte dient men zich dan ook te onthouden van hard praten, schreeuwen, toeteren, etc. Indien een band overlast veroorzaakt zullen naburige bedrijven dit direct melden en zal de gehele band een formele waarschuwing ontvangen.


10.

In de repetitieruimte zijn 2 brandblussers met gebruiksaanwijzing aanwezig. Tevens zijn er in de gang en de sluis naar de repetitieruimte en in de repetitieruimte zelf camera’s aanwezig die altijd aanstaan, dit om vernieling/diefstal/vandalisme en andere problemen te voorkomen of te achterhalen.


11.

Het lokaal wordt onderhouden door verhuurder. Deze controleert met regelmaat de ruimte en zal ook zo nu en dan de ruimte binnen lopen om een oogje in het zeil te houden. Een wederzijds respect tussen huurder en verhuurder is essentieel. Het is de verhuurder die de orde en netheid van de huurder beoordeelt en beslissingsrecht heeft over het deskundig en netjes omgaan met de apparatuur en/of de ruimte.

Verhuurder is ten alle tijden bevoegd om controle uit te voeren op de naleving van dit reglement. Mocht verhuurder hinder ondervinden in het naleven van deze voorwaarden wordt onmiddellijk het contract opgezegd en wordt de waarborg ingehouden.


12.

Elke nieuwe gebruiker moet met verhuurder een afspraak maken om van verhuurder een uitleg te krijgen over het correcte gebruik van het materiaal. Voordat de huurder deze uitleg gekregen heeft, mag deze de ruimte niet gebruiken.


13.

Verhuurder mag ten alle tijden de tarieven aanpassen in functie van de repetitiewerking (onderhoudskosten, geplande aankoop nieuw materiaal, ...). Verhuurder zal huurder hiervan altijd schriftelijk via app of mail van op de hoogte stellen. Huurder heeft dan 1 maand om te beslissen of dat deze de huurovereenkomst opzegt of het contract met de verhuurder door laat lopen.


14.

De huur wordt steeds per maand vooruitbetaald. Dit gebeurt via een automatische incasso.

15.

De repetitieruimte kan gehuurd worden op contractbasis of uitzonderlijk op losse verhuurbasis (per (vooraf aantal afgesproken aantal) keer). De verhuringen op contractbasis geven zekerheid over de beschikbaarheid van de gereserveerde repetitieruimte en tijdstip. Voor elke verhuring wordt een overeenkomst opgemaakt welke recht geeft op het gebruik van de repetitieruimte, verlichting, verwarming, elektriciteit en de aanwezige backline/basisapparatuur.
De overeenkomst is pas geldig na ondertekening en betaling van de huurprijs.


16.

Het gebruik van de repetitieruimte verloopt via vast contract, annuleren van een repetitie is mogelijk, deze kan dan uiterlijk binnen 6 weken in overleg worden ingehaald. Het contract begint en eindigt op data die vastgelegd worden op het moment van reservering. Na 6 weken niet ingehaalde repetities gaan onherroepelijk verloren.


17.

Gemiste repetities worden niet terugbetaald. Indien minimaal 24 uur van tevoren wordt doorgegeven dat een repetitie wordt geannuleerd dan kan de repetitie op een ander moment, doch binnen 6 weken, alsnog worden ingehaald. Advies is hierbij proberen (indien mogelijk) te ruilen met een andere band indien deze willen. Dit is de onderlinge verantwoordelijkheid van huurders en niet van verhuurder. Indien er niet geruild kan worden is dit niet de verantwoordelijkheid van de verhuurder en zal de repetitie komen te vervallen.


18.
Per jaar kan de repetitie 4 aaneengesloten weken worden stilgelegd, waarbij men het recht op de gereserveerde oefenruimte en tijdstip behoudt. Er hoeft over deze periode van 4 weken geen huur betaald te worden. Het tijdelijk stil leggen van de repetitie dient minimaal 4 weken van tevoren worden doorgegeven. Gedurende deze 4 weken is de ruimte wel beschikbaar voor andere huurders.


19.

Slechts wanneer een repetitie in het vaarwater komt van een op redelijk termijn geplande activiteit van Utopian Wave Recordings, kan deze repetitie vervallen op voorwaarde dat dit in samenspraak gebeurt met de huurder, minstens twee weken op voorhand. De vervallen repetitie kan op een later moment terug ingepland worden of worden terugbetaald.
20.

Opzegtermijn: Een overeenkomst op contractbasis kan enkel schriftelijk opgezegd worden bij verhuurder. Dit dient uiterlijk één maand van tevoren te geschieden.


21.

De repetitieruimte is alle dagen toegankelijk tussen 08.00u en 24.00u. De gebruikers dienen zich strikt te houden aan de gereserveerde uren, opdat de volgende gebruiker op tijd kan beginnen. Bij elk blok geldt dat de ruimte 15 min. van tevoren in gebruik genomen mag worden. De oefenruimte dient 15 min. na de eindtijd opgeruimd en schoon te zijn, dus de ruimte is 4,5 uur tot je/jullie beschikking zodat je/jullie echt 4 uur kunnen oefenen!! 


22.

Om binnen te komen in de repetitieruimte moet de huurder beschikken over een door de Federatie en een door huurder verstrekte sleutel. Het verliezen van sleutels betekent het inhouden van de sleutelborg.


23.

Het materiaal waarin door verhuurder wordt voorzien (drumstel, zanginstallatie, monitors, 

microfoons, statieven, isolatiemateriaal, verwarming, versterkers etc...) dient met respect behandeld en met zorg gehanteerd te worden. Instructies met betrekking tot het gebruiken van het materiaal zijn te vinden in een map die naast het mengpaneel ligt in het lokaal. Daarnaast zijn er filmpjes met uitleg over het gebruik van de apparatuur te vinden op het YouTube-kanaal van Utopian Wave Studio’s.


24.

De huurder mag niets aanbrengen, beschrijven, beplakken of bewerken aan de muren, panelen of deuren.


25.

Na de repetitiesessie worden de deuren op slot gedaan, en de deuren van de loading-dock gesloten, zoals uitgelegd door verhuurder.


26.

De huurder die het reglement overtreedt, wordt gedurende een termijn uitgesloten van het gebruik van de repetitieruimte. Deze termijn wordt door verhuurder en, indien het reglement van het bedrijfsverzamelgebouw is geschonden ook door de beheerder van het bedrijfsverzamelgebouw, bepaald, in functie van de ernst van de inbreuk.


27.

Indien een band op contractbasis voor langer dan een periode van een jaar of voor onbepaalde tijd repeteert kan er met korting worden opgenomen bij de Utopian Wave Recordings tegen een korting van 10 %. Daarnaast is het mogelijk bepaalde pakketten te kopen voor het opnemen van repetities. Dit kan in overleg met de verhuurder. Vraag voor verdere informatie bij de verhuurder naar de pakketten.


28.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden de voorwaarden bepaald door verhuurder.