Terms and conditions

 1. Definitie's:
 • Verhuurder: Utopian Wave Studio  (hierna te noemen UWS), gevestigd aan de Velperbuitensingel 19 – 1, 6828CV Arnhem. Deze onderneming is ingeschreven bij de kamer van koophandel  onder nummer 74693700.
 • Huurder: De (rechts)persoon of organisatie die gebruik maakt van de goederen en of diensten van UWS, al dan niet op basis van een huurovereenkomst.
 • Gasten: personen die door Huurder worden meegenomen naar de repetitieruimte.
 • Huurovereenkomst (hierna te noemen “ contract” ): iedere schriftelijk overeenkomst tussen UWS en de Huurder mbt het huren van de repetitieruimte en/of bijbehorende apparatuur.
 • Boeking:  De schriftelijke bevestiging van UWS dat een specifieke datum en tijdsslot zijn gereserveerd voor huurder. Een verzoek tot boeking kan via telefonisch/whatsapp, mondeling/e-mail contact worden gedaan.  De bevestiging zal op schriftelijke wijze (e-mail/whatsapp) worden kenbaar gemaakt aan Huurder.
 • Optie: de door UWS toegezegde reservering, op schriftelijke wijze bevestigd. De bevestigde optie gaat in op de dag van de schriftelijke bevestiging. Een optie wordt pas een boeking als beide partijen schriftelijk dag, dagdeel, frequentie en aantal repetities bevestigd hebben. 
 • Vast contract: huurovereenkomst voor een vaste dag en tijdsslot voor een langere periode dan een maand. Met de intentie deze voor onbepaalde tijd te laten lopen.
 • Tijdelijk contract: huurovereenkomst voor een van te voren afgesproken aantal opeenvolgende repetities op een vast tijdsslot op een vaste dag.
 • inventarislijst: Lijst met daarop de spullen die huurder uit vrije wil in de repetitieruimte achterlaat en waarvoor huurder zelf verantwoordelijkheid neemt en verantwoordelijk is en blijft.
 • Reglement: gedragsregels die deel uitmaken van deze algemene voorwaarden en de huurovereenkomst. Van Huurder wordt verwacht dat deze zich ten alle tijden aan het reglement houdt.
 • Repetitieruimte: Afsluitbare ruimte van ±35 m2 voor maximaal 8 personen voorzien van backline.
 • Backline: de gitaar en basversterkers die in de repetitieruimte aanwezig zijn, evenals het drumstel.
 • Drumstel: een basale drumkit bestaande uit: Bassdrum, basspedaal, tomhouders en 2 toms, floortom, snarestand en snare, hihat stand, hihat bekkens, drumkruk en 2 bekkenstands. Verder is er ook een double baspedaal aanwezig. Bekkens dient men zelf mee te nemen.
 • PA: in de repetitieruimte aanwezige apparatuur voor het versterken van linesignalen en zang. Deze bestaat uit een mengpaneel, stereo eindversterker, monitorversterker en 4 monitoren. Daarnaast 2 subs, 2 full frequency speakers en 2 tweeters. Verder zijn inbegrepen 4 microfoons, bekabeling en bijbehorende standaards.


 1. Algemeen:
 • Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen “voorwaarden” ) zijn van toepassing op en maken deel uit van alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten die worden afgesloten tussen Verhuurder en Huurder. Wijzigingen van deze voorwaarden kunnen alleen in onderling overleg worden vastgesteld en zullen dan door Verhuurder middels een toevoeging aan het huurcontract worden vastgelegd.
 • Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder waarbij derden zijn betrokken.
 • Andersluidende algemene voorwaarden van de kant van Huurder doen geen afbreuk aan de algemene voorwaarden van Verhuurder. 
 • Verhuurder behoudt zichzelf het recht voor de voorwaarden ten alle tijden te wijzigen en/of aan te vullen. Huurder zal hiervan zsm doch niet later dan een maand na wijziging/aanvulling door Verhuurder van op de hoogte worden gebracht. 
 • Naast deze voorwaarden is Nederlandse wet- en regelgeving van kracht.


 1. Offertes/Prijzen:
 • Offertes zijn vrijblijvend.
 • Offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij verhuurder op de offerte anders aangegeven heeft. Verhuurder is aan offerte gehouden als de Huurder de aanvaarding van de offerte binnen de gestelde termijn schriftelijk heeft bevestigd.
 • Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in publicaties van of namens Verhuurder binden Verhuurder niet.
 • Prijzen voor de repetitieruimte zullen worden gespecificeerd in bedragen zonder BTW, BTW en met BTW.
 • Extra kosten zullen los worden vermeld op de offerte.
 • Verhuurder mag prijsstijgingen doorberekenen indien Verhuurder kan aantonen dat er sprake is van significante prijsstijgingen ten aanzien van kosten en/of vergelijkbare markttarieven. Deze zullen zsm doch niet langer na een maand voor de prijsstijging in werking treedt aan Huurder worden gecommuniceerd.
 • Actuele tarieven zijn te vinden in de prijslijst die in de repetitieruimte hangt. Tevens is de prijslijst te vinden op de website. De prijslijst is ook bij de Verhuurder op te vragen.


 1. Boekingen en annuleringen:

Boekingen

 • De repetitieruimte kan voor eenmalige repetities worden geboekt middels telefonisch contact, e-mail of app contact. Een boeking is geldig vanaf het moment van schriftelijke bevestiging door Verhuurder. De ruimte zal vanaf deze bevestiging gereserveerd zijn voor de boeking die is gedaan bij Verhuurder.
 • Vaste boekingen kunnen worden gedaan middels telefonisch contact, mail of app contact. Een vaste boeking is in optie vanaf het moment dat deze boeking door Verhuurder schriftelijk is bevestigd. Voor de vaste boeking zal een contract worden opgesteld. Daarnaast zal het reglement met Huurder worden doorgenomen De ruimte zal vanaf het tekenen van het contract als vaste ruimte voor de getekende dag en het getekende tijdsslot gereserveerd zijn voor de boeking die is gedaan bij Verhuurder.


Annuleringen

 • Annuleringen dienen schriftelijk (whatsapp/mail) medegedeeld te worden. 
 • Annuleringen dienen niet later dan 24 uur voor de repetitiedatum te worden gemeld.
 • Verhuurder behoudt zichzelf het recht voor de kosten van een repetitie in rekening te brengen als Huurder binnen 24 uur (dus later dan de hier eerder gestelde termijn) voor de te annuleren repetitie afzegt.
 • Indien Huurder de repetitie afzegt is Verhuurder gerechtigd de ruimte aan een andere Huurder te verhuren. Dit geld zowel als Huurder de ruimte wel of niet binnen de gestelde 24 uur afzegt. 
 • Verhuurder houdt zichzelf niet verantwoordelijk voor de gevolgen van annuleringen  van boekingen of opties voor  de Huurder, op welke grond dan ook doorgevoerd.
 • Tijdig geannuleerde repetities kunnen in overleg met Verhuurder worden ingehaald echter niet later dan 6 weken na afzeggen van de betreffende in te halen repetitie.


 1. Duur van het contract:
 • De duur van de overeenkomst is in het geval van een :


Tijdelijk contract: 

voor een vooraf aantal afgesproken repetities op een vast tijdsslot op een vaste dag. Dit met een vooraf vastgestelde einddatum.

Vast contract: 

De duur van een vast contract is een jaar voor een op een vast afgesproken tijdsslot op een vaste dag. Als na een jaar de overeenkomst niet wordt opgezegd wordt deze stilzwijgend verlengt. 


 1. Beëindiging/Ontbinding van de overeenkomst: 

Beëindiging: 

De overeenkomst wordt beëindigd in geval van een


Tijdelijk contract: 

na het verlopen van de vooraf vastgestelde einddatum. Indien er sprake is van (in overleg) nog in te halen repetities dan zal hiervoor een nieuw tijdelijk contract worden opgesteld voor de duur van deze repetities. 

Vast contract: 

Dit is door Huurder opzegbaar middels app- of emailcontact. Het contract dient niet later dan 24 uur voor de afgesproken repetitiedag en tijdsslot te worden opgezegd anders zal de niet binnen 24 uur geannuleerde repetitie worden meegenomen als deel van het contract.

Verhuurder dient de overeenkomst minimaal een maand van te voren op te zeggen via app- of e-mailcontact.


Ontbinding:

 • Verhuurder kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als Huurder , al dan niet voorlopige, surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt. Dit geldt ook als de onderneming van Huurder wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve  van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Verhuurder zal wegens deze beëindiging nooit tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 • Bedragen die Verhuurder heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd , blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.


 1. Betaling:
 • Betaling van een tijdelijk contract kan door middel van passende contanten. Daarnaast is het mogelijk om te betalen via Tikkie, of via bankoverschrijving. Betaling dient te zijn voldaan voorafgaand aan de 1e geboekte repetitie. 
 • Betaling van een tijdelijk contract voor 4 of minder repetities dient in 1 keer te worden betaald voor alle repetities. Een tijdelijk contract voor meer dan 4 repetities zal per maand vooraf worden betaald voor iedere 1e van de desbetreffende te repeteren maand. 
 • Indien er sprake is van een vast contract vindt betaling voorafgaand aan de maand waarin gerepeteerd wordt via vaste bankoverschrijving plaats. 
 • Indien Huurder nalatig blijft vorderingen te voldoen kan deze uit handen worden gegeven aan een incassobureau. In dit geval zal Huurder naast het hem verschuldigde bedrag tevens gehouden zijn de tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten , verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsoefening anderszins.


 1. Verplichtingen Verhuurder:
 • Verhuurder verplicht zichzelf op grond van de huurovereenkomst aan Huurder een afsluitbare repetitieruimte voorzien van verlichting en ventilatie te verhuren.
 • Repetitieruimte is voorzien van deugdelijke backline, drumstel en PA. Alle aanwezige apparatuur/spullen staan vermeld op de in de repetitieruimte aanwezige inventarislijst. 
 • Verhuurder verplicht zich om de repetitieruimte veegschoon en opgeruimd op te leveren aan Huurder.


 1. Verplichtingen Huurder:
 • Huurder via vast contract verplicht zich tot het betalen van de maandelijkse huur voorafgaand aan de maandelijkse huurperiode. Dit via een vaste maandelijkse overschrijving. Zie hiervoor verder “7.betalingen”.
 • Huurder via tijdelijk contract verplicht zich tot het betalen van de repetitie voorafgaand aan de geboekte repetitie(s). Dit kan contant, via Tikkie of via bankoverschrijving. Zie hiervoor verder “7.betalingen”.
 • Huurder verplicht zich om de ruimte en de daarin aanwezige apparatuur (zowel die is vermeld alswel die niet is vermeldt op de inventarislijst) na de repetitie opgeruimd en in deugdelijke en werkende staat achter te laten. 
 • Huurder is verantwoordelijk voor de gevolgen van gedrag van door hem/haar in de repetitieruimte toegelaten Gasten. Schade van welke aard dan ook als gevolg van gedrag van Gasten zal op Huurder worden verhaald.
 • Het is Huurder toegestaan in de repetitieruimte gebruik te maken van eigen apparatuur en instrumenten. Huurder kan geen aanspraak maken op korting op de huurprijs of verruiming van de huurperiode op basis van het gebruik van eigen apparatuur of instrumenten. 
 • Huurder is verder volledig verantwoordelijk voor de spullen die men zelf in de ruimte wil laten staan. Verhuurder heeft geen enkele verantwoordelijkheid en is derhalve niet aansprakelijk voor de spullen die men zelf besluit te laten staan. Huurder die apparatuur in de repetitieruimte wil laten staan vult samen met Verhuurder een zgn “inventarislijst bands“ in.


 1. Klachten/Gebreken:
 • Klachten/gebreken dienen door Huurder zsm doch niet later dan binnen 48 uur bij Verhuurder via whatsapp gemeld te worden, bij voorkeur voorzien van foto/filmopname van de gebreken/klachten (indien toepasselijk op betreffende klacht/gebrek).
 • Verhuurder zal klacht zsm doch niet later dan binnen 7 dagen na melding onderzoeken en indien de klacht gegrond is Huurder op de hoogte stellen van de te nemen maatregelen. 
 • Binnen 14 dagen na de klacht zal Verhuurder de oplossing geïmplementeerd hebben. Mocht deze termijn niet gehaald worden wegens overmacht dan zal Verhuurder Huurder hiervan zsm op de hoogte stellen doch niet later dan na de uiterste afloopdatum voor het implementeren van de oorspronkelijke oplossing.


 1. Aansprakelijkheid:
 • Elke aansprakelijkheid voor alle schade van welke aard dan ook geleden door Huurder tijdens de de door Huurder doorgebrachte huurperiode wordt uitgesloten door Verhuurder. Hieronder zijn begrepen (maar niet beperkt tot) alle directe schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade, gehoorschade en overige schade.
 • Indien en voor zover er op Verhuurder aansprakelijkheid mocht rusten zal verhuurder alleen aansprakelijk kunnen zijn voor directe schade die veroorzaakt wordt door opzet of grove schuld van Verhuurder en voor zo ver er geen sprake is van overmacht of andere wettelijk vastgelegde rechtvaardigings- of schulduitsluitingsgronden. 
 • Indien er tijdens of naar aanleiding van de huurperiode van Huurder door hem/haar gehuurde goederen/apparatuur beschadigd raken of anderszins verloren gaan is Huurder aansprakelijk voor de kosten van reparatie danwel vervanging van deze goederen/apparatuur. De keus voor reparatie/vervanging zal Verhuurder baseren op het advies van een ervaren reparateur. 
 • Uitgesloten is aansprakelijkheid van Verhuurder voor indirecte schade daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschades, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Huurder is gehouden Verhuurder schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder. Behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Verhuurder.


 1. Cameratoezicht:
 • Verhuurder heeft zowel in de gang naar de repetitieruimte als in de sluis naar de repetitieruimte en in de repetitieruimte zelf meerdere camera's hangen. Deze zijn er voor de veiligheid van de repetitieruimte en de daarin aanwezige goederen evenals die van aangrenzende collega-onder nemers (camera's gang).
 • Verhuurder verplicht zichzelf de beelden te gebruiken ter beveiliging van de ruimte, evenals het checken van eventuele gevallen van diefstal/vernieling/vandalisme/inbraak/insluiping. Beelden kunnen worden opgeslagen en gebruikt ter ondersteuning van een procesverbaal in geval van vaststelling van eerdergenoemde delicten. Verhuurder zal camerabeelden niet gebruiken voor iets anders dan eerdergenoemde zaken.
 • Huurder is op de hoogte van de aanwezigheid van betreffende camera's en gaat akkoord met cameratoezicht en de werkwijze hieromtrent.


 1. Huisregels:
 • Verhuurder verplicht zichzelf om Huurder te wijzen op het bestaande Reglement, op het moment van het aangaan van de Overeenkomst. Huurder verbindt zichzelf aan het reglement op het moment van het aangaan van de Overeenkomst.


 1. Partiële nietigheid:
 • Als om welke reden dan ook enig gedeelte in deze voorwaarden of enig onderdeel van het contract nietig worden verklaard of worden vernietigd door de daartoe bevoegde instantie, dan blijven voor het overige de voorwaarden en/of het contract in stand.
 • Huurder en Verhuurder verbinden zich een regeling te treffen voor de nietig verklaarde - dan wel vernietigde passage -  die de oorspronkelijke intentie van partijen het dichtst benadert. 1. Geschillen:
 • alle geschillen die naar aanleiding van het contract of deze voorwaarden mochten ontstaan worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Arnhem, om met toepassing van het Nederlandse recht te worden beoordeeld.Datum: Datum

Naam:C.H.F. Heefer

Namens Utopian Wave Recordings


Verklaart zich akkoord met deze algemene 

voorwaarden in al zijn onderdelen en 

verantwoordelijkheden.